گزارشات تحلیلی بازار هند


شرکتها بمنظور ورود به یک بازار خارجی در ابتدا باید به شناخت کامل از آن بازارها در مقصد صادراتی خود برسند تا ضمن جلوگیری از هزینه های احتمالی شکست در بازار مقصد، بتوانند از ملزومات، نیازها، سلایق مخاطبین و رقبای خود بطور دقیق مطلع شده و برنامه ریزی کنند. بهمین خاطر برخی از تحلیلها و یا تحقیقات بازار در کشور هند در این بخش قرارداده می شود:.

 
PDF:376 KB


PDF: 1380 KB


PDF:2692 KB


PDF: 993 KB


PDF: 4386 KB


PDF: 11 MB


PDF: 4997 KB


PDF: 2115 KB


PDF: 2649 KB


PDF: 230 KB


PDF: 96 MB


*